LATAR BELAKANG

Pusat Islam & Pembangunan Insan (PIMPIN), UMP telah diwujudkan pada 28 Februari 2007 yang sebelumnya dikenali sebagai Unit Hal Ehwal Islam. Perubahan dari unit kepada pusat bertujuan untuk meluaskan lagi skop kerja bahagian seiring dengan penubuhan UMP yang dahulunya dikenali dengan KUKTEM. Ia bertanggungjawab menjalankan program pembangunan insan di kalangan warga UMP selaras dengan matlamat melahirkan modal insan yang seimbang dari sudut mental, fizikal, emosi dan rohani. Aktiviti yang dilaksanakan adalah berbentuk latihan, bengkel, seminar, kursus, ceramah dan sebagainya yang menjurus kepada pemantapan kefahaman Islam serta nilai-nilai murni universal dan penghayatannya di dalam kehidupan seharian.